Quản lý lịch sử tài chính, số dư

Đầu tiên quý khách hàng vui lòng truy cập vào tài khoản của Shippo, trên ” giao diện chính ” click vào mục tài chính như hướng dẫn dưới đây.

  • Cột giá trị : Thể hiện tất cả những giao dịch của khách hàng với shippo, ở cột ” giá trị ” có hai giá trị mà shippo quy định, chữ màu ” xanh ” thể hiện một khoản tiền dương ( Khoản tiền mà Shippo đang cầm của khách hàng ),” màu đỏ ” là thể hiện một giá trị âm ( khoản tiền mà Shippo sẽ thu của khách hàng ).
  • Cột số dư : Tồn tại hai giá trị âm ( tiền của khách hàng trong shippo đang thiếu ), giá trị dương ( Khách hàng còn số tiền trong shippo ), cách tính ” số dư ” được thể hiện trong bảng dưới đây: