Quản lý vận đơn

1. Tìm kiếm vận đơn
Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn truy cập và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký
Nếu chưa có tài khoản bạn có thể đăng ký theo hướng dẫn tại đây

 • Bạn truy cập vào đường dẫn để đăng nhập tài khoản: https://my.shippo.vn
 • Hệ thống sẽ hiển thị trang đăng nhập như bên dưới, Bạn đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trước đó  

  Bước 2 : Hệ thống sẽ hiển thị Danh sách vận đơn, Shop tìm kiếm vận đơn theo các tiêu chí
  Các tiêu chí tìm kiếm:
  1. Mã đơn: Nhập mã vận đơn cần tìm
  2. Lựa chọn Loại vận đơn: Giao đi, Trả lại
  3. Người nhận/Số điện thoại: Nhập tên người nhận hoặc Số điện thoại mà Shop cần tìm
  4. Mã đơn/ Ghi chú riêng: Tìm kiếm bằng mã đơn hoặc các ghi chú riêng của vận đơn mà Shop đã thêm vào trước đó.                            
  Bước 3 : Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm đúng với các tiêu chí tìm kiếm đã nhập.

 • Đối với vận đơn giao tối, Shop có thể quản lý tại Danh sách vận đơn, những vận đơn giao tối có thị text “Giao tối” nhỏ bên cạnh mã vận đơn để tiện cho việc quản lý

2. Trạng thái vận đơn và Chi tiết vận đơn

 • Click vào Mã đơn để xem chi tiết vận đơn đã chọn, thông tin khách hàng, thông tin người nhận, thông tin phí của vận đơn
 • Đối với các vận đơn giao tối, Shop thấy hiển thị checkbox Giao tối đã được check, và có địa chỉ Giao ngày tại Lưu ý(nếu có nhập địa chỉ giao ngày) tại Chi tiết vận đơn để dễ quản lý thông tin vận đơn của mình
 • Hệ thống hiển thị Màn hình Chi tiết vận đơn, Bạn có thể xem, sửa thông tin vận đơn tại đây

3. Sửa thông tin trong Chi tiết vận đơn
Bước 1: Tại danh sách vận đơn, Bạn click chuột vào mã đơn cần chọn để đến trang Chi tiết của vận đơn

Bước 2: Click vào icon “Sửa” để sửa thông tin của Chi tiết vận đơn khi Bạn muốn thay đổi thông tin.

 • Lưu ý: Chỉ những vận đơn chưa ở trạng thái cuối (Thành công, Trả lại thành công, Hủy, Từ chối) Bạn mới có thể sửa được thông tin vận đơn.
 • Hiển thị màn hình sửa thông tin

Bước 3: Bạn nhập thông tin cần sửa, click button “Lưu” hoặc nhấn “Enter” để lưu thông tin đã sửa

 • Hệ thống hiển thị thông báo lưu thông tin thay đổi thành công

image023
4. In các vận đơn
Bước 1: Chọn vận đơn bằng cách click tickbox ở đầu các vận đơn cần in.

 • Ở đầu mỗi vận đơn đều có một ô tickbox để click chọn hoặc bỏ, Bạn tick vào ô ở mỗi vận đơn cần in

 • Bạn có thể chọn tất cả vận đơn hoặc bỏ chọn tất cả vận đơn bằng cách click vào ô chọn tất cả bên cạnh Mã đơn.

Bước 2:  Click vào button “In nhiều” chuyển đến chế độ màn hình xem trước khi in để kiểm tra những vận đơn đã chọn đúng hay chưa.

Button “In nhiều” image029

Bước 3: Chọn kích thước giấy muốn in vận đơn như sau

 • Click vào Cài đặt khác để hiển thị chức năng chọn khổ giấy in

 • Hệ thống hiển thị chức năng để bạn chọn khổ giấy cần in
 • Bao gồm rất nhiều định dạng kiểu khổ giấy in mà Bạn có thể lựa chọn khi in: A2, A3, A4, A5…

image034

 • Sau khi chọn xong bạn click “In” để in vận đơn

 • Một cách khác là Bạn có thể in từng vận đơn trực tiếp luôn trên trang Danh sách khách hàng khi click vào biểu tượng in ở vận đơn đó

 • Hoặc nếu bạn đang tại Chi tiết vận đơn thì có nút “In vận đơn” trên trang này
 • Bạn cũng có thể in vận đơn tại đây
 • Chức năng này rất tiện cho bạn có thể in ngay vận đơn mà không phải quay lại trang Danh sách vận đơn để tìm kiếm lại.

5. Hủy vận đơn đã tạo
Bước 1: Tại màn hình danh sách vận đơn, Bạn click biểu tưởng dấu X đỏ ở vận đơn muốn hủy

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị thông báo chắc chắn xem bạn có muốn hủy vận đơn hay không.

 • Click button “Đồng ý” nếu Bạn muốn hủy vận đơn đó
 • Click button “Không” nếu Bạn không muốn hủy vận đơn đó

 • Click button “Đồng ý” hủy vận đơn, hệ thống hiển thị thông báo thành công
 • Còn ngược lại, click button “Không” hệ thống sẽ quay lại trang Danh sách vận đơn

image046

 • Lưu ý: Chỉ Hủy được vận đơn bạn vận đơn đó đang ở trạng thái “Chờ lấy hàng”